T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hasıl Mısır Biçimi ve Nakliyesi Hizmet Alım İhalesi

Yayın Tarihi : 16.08.2022

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

IKN:2022/794737

         1- İşletmemizin 2022 yılı çalışma döneminde gerçekleştirilecek aşağıda birimi ve miktarları belirtilen 2.046 Dekar Hasıl Mısır Biçimi ve 6.200 ton Nakliye Hizmet Alım İşi kapalı zarf teklif alma usulü ile işletmemizde ihalesi yapılacaktır.

        2-ihale 23/08/2022 günü saat 14:00'da işletmemizde yapılacaktır. Birinci ihalede verilen fiyatlar uygun görülmemesi halinde 26/08/2022 Saat: 14:00 de pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır

 3) (Fiziki) miktarı ve türü:

SIRA

NO

İşin Cinsi Miktarı
1

 

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ekili 2.046 dekar (+-%30) alanda Hasıl Mısır teknik şartnamede belirtildiği gibi biçim yapılması işi

 

2.046 Dekar
2

Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 6.200 ton (+-%30) Biçimi Gerçekleşen Hasıl Mısır Nakliyesi işi

 

6.200 Ton

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesin uygulanacak kriterler:

     4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;                              

      1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                   2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
  1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,  

  d)  Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu.
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

    ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

    5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

      5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TL (üçyüzlira) karşılığı ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ CEYHAN/ADANA adresinden satın alınabilir. 

  5.2. -İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin T.C. Vakıflar Bankası Ceyhan Şubesindeki TR 76 0001 5001 5800 7300 8782 71 no.lu hesabına yatırılarak alacakları makbuz / dekont'u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00TL ve üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır.

  6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 

  7.Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en ucuz fiyat teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

  8. İhaleye katılan istekliler işin tamamı için teklif verilecektir.