ALO 174
ALO 177

Şube Müdürlükleri

 

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

     
               Mehmet POYRAZOĞLU
                  Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü V.
 
1969 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. ÇukurovaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.  Erzincan İli Refahiye İlçesi'nde İlçe Müdürü ve Osmaniye İli Hasanbeyli İlçesi'nde İlçe Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılı Nisan ayından itibaren Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak atandı ve görevine halen devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • İlin bitkisel üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
 • Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel üretim desenlerini belirlemek,
 • İldeki bitkisel Üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek,
 • Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
 • Ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,
 • Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim şekillerinin ilde uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak,
 • Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak,
 • İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,
 • İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,
 • Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara göndermek,
 • Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 • Tohumluk üretici, isleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolünü yapmak,
 • Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.
 • Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.
 • İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek,
 • Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek,
 • İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,
 • Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,
 • İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek,
 • İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,
 • İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.
 • Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,
 • Tarımsal isletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,
 • Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,
 • İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,
 • Zirai ilaç satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçekleştirmek.
 • Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.
 • Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
 • Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 • Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

      
               Özkan BAYRAK
                  Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü V.
 
1971 yılında Osmaniye İli Düziçi İlçesinde doğdu. İlk ve orta Öğrenimini Düziçinde tamamladı. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak Mezun oldu. 1990-1993 yılları arasında serbest olarak çalıştı. 1993-1996 yılları arasında ITALSTRADE S.p.A. Berke Barajı ve HES şirketinde çalıştı. 1997 -2000 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yaptı. 2000 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına geçiş yaptı. 2000-2002 arasında Düziçi İlçe Tarım Müdürlüğünde, 2002 -2015 arasında Osmaniye Tarım İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı. 2015 yılında yeni kurulan Arazi Edindirme Şube Müdürlüğüne atandı ve görevine halen devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

 • Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
 • Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,
 • Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,
 • Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,
 • 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,
 • Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
 • Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,
 • Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
 • Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,
 • Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,
 • Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,
 • Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,
 • 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 • ​4342 Sayılı Mera Kanunu Çalışmaları
 • 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma işlemlerini yapmak,

 

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

      
                              F.Özgül VAR
                   Gıda ve Yem Şube Müdürü V.
 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,
 • Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,
 • Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,
 • Kombina ve mezbahalarda görev yapan akredite veteriner hekimlerin kaydını yapmak ve bunları konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş görevleri yönüyle denetlemek,
 • Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,
 • Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,
 • Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,
 • Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,
 • Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, isleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

   
               Zeynel KARAHAN
                  Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
 
1966 yılında Adıyaman Besni'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Besni’de tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü olarak görevine devam eden Zeynel KARAHAN, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

              

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,
 • Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek
 • Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,
 • Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
 • İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,
 • Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,
 • İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,
 • Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.
 • Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,
 • Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.
 • Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,
 • Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,
 • İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 • Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,
 • Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,
 • Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,
 • Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
 • Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,
 • Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,
 • Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,
 • Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Su ürünleri üretim, işleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,
 • Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,
 • Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
 • Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,
 • Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
 • Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,
 • Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak,

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

                 
               Mehmet GÖK
                   İdari ve Mali İşler Şube Müdür V.

               

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, tasıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak,
 • İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek,
 • İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak,
 • İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, il teşkilatının personel web sitesini oluşturmak, il teşkilatının görevleriyle ilgili iş ve işlemleri bilgisayar ortamında yapmak ve güncellemeleri takip etmek, Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmet ve çalışmaları yapmak,
 • İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek,
 • İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve isletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 • Sivil savunma, seferberlik hizmetleri, yangından korunma vb konularda mevzuatına uygun faaliyette bulunmak,
 • Bilgi işlem sisteminin kurulması ve sağlıklı çalışmasını temin etmek,
 • İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek,

Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü

      
               Mehmet KARINSIZ
                  Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 
 
1963 yılında Osmaniye İli Düziçi İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Düziçi’nde tamamladı. 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. 1988 yılında Kahramanmaraş İhracat Müdürlüğünde Kontrol Eksperi olarak görevine başladı. 1990-1993 yıllarında Andırın İlçe Tarım Müdürlüğü’nde, 1993-1998 yıllarında Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü’nde mühendis olarak, 1998-2001 yıllarında Gaziantep İslahiye İlçe Tarım Müdürlüğü, 2001-2006 yıllarında Siirt Aydınlar İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006-2010 Malatya İl Tarım Müdürlüğü’nde Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılında Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü’ne Bitki Koruma Şube Müdürü olarak, 2011 yılında Bakanlığımızın yeniden yapılanması nedeniyle Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak atandı. 2018 yılı Nisan ayından itibaren görevine Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,
 • Tarım arazisinde ekili, dikili bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin, taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,
 • 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım çalışmalarını yapmak.
 • Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin vermek, izlemek ve denetlemek,
 • Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek,
 • İl dahilindeki çiftçi birlikleri ve ortaklıkları, döner sermaye işletmeler, vakıflar, tarım ürünlerini işleyen, pazarlayan şirketlerin kurulmasına yol göstermek, yardımcı olmak,
 • Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
 • Kırsal kalkınma desteklerinin gerçekleştirilmesi ve kırsal kalkınma programları ile ilgili Bakanlık uygulamaları yönünde faaliyette bulunmak,
 • İlde tarımsal mekanizasyon düzeyinin artması için bu konuda Bakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak,
 • Tarım ürünlerinin islenip değerlendirmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek,
 • Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin il ile ilgili kısımlarını uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek,
 • Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,
 • Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
 • Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

    
  
               Hayri UYDURAN
                  Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
 1978 Yılında Osmaniye'de doğdu. 1995 yılında Malatya Ziraat Meslek Lisesinden mezun oldu. Ardahan İl Tarım Müdürlüğünde Ziraat Teknisyeni olarak görevine başladı. 2002 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldu.  Toprakkale İlçe Tarım Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi ve İlçe Müdürü olarak, Osmaniye İl Tarım Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı. 2010-2015 yılları arasında Kahramanmaraş Türkoğlu İlçe Müdürlüğü görevini yürüttü. 29 Haziran 2015 Tarihinden itibaren Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.​
 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • İlde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,
 • Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek,
 • Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.
 • İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
 • İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,
 • Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,
 • Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (CMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,
 • Ürünler, riskler bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğin ilişkin çalışmalar yapmak,
 • Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,
 • 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak
 • Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
 • Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

 

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

     
               Halil ALTUNALAN
                Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü V.
 
1972 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ceyhan, Osmaniye ve Düziçi'nde tamamladı. 1990 yılında Çumra Ziraat Meslek Lisesinden Ziraat Teknisyeni olarak mezun olduktan sonra Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi’nde görevine başladı. 1993-1995 yıllarında Kahramanmaraş Andırın İlçe Tarım Müdürlüğü, 1995-1998 yıllarında Osmaniye Düziçi İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görev yaptı. 1999 yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.1998-2000 yıllarında Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü’nde, 2000-2004 Osmaniye Düziçi İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görev yaptı. 2004-2011 yıllarında Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü’nde Proje ve İstatistik Şube Müdürü olarak görevini yürüttü. 2011 yılında Bakanlığımızın yeniden yapılanması nedeniyle Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olarak atandı ve görevine halen devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.
 

Şube Müdürlüğünün Görevleri

 • Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,
 • Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
 • Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
 • Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
 • Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
 • Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 • Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
 • Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
 • Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
 • Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
 • Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
 • Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
 • Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
 • Tarım arazilerinin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
 • Toprak koruma kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,
 • Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje ve uygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
 • 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,
 • Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 • Yeter gelirli işletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
 • Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
 • Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 • Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,
 • Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
 • Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
 • Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
 • Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,
 • Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
 • Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
 • İl dahilinde sulamaya açılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
 • Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
 • Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak

Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

''